Hizmet Sözleşmesi

FONLABENİ MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1 -  Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, Sağlayıcı (Bundan sonra Fonlabeni olarak anılacaktır) ile Müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurumlar (Bundan sonra Destekleyici olarak anılacaktır) arasında imzalanmakta olup; Fonlabeni’ye ait olan “http://www.fonlabeni.com” internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Bundan sonra Site olarak anılacaktır) kullanımını ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetlerin neler olduğunu düzenlemektedir. Taraflar, işbu sözleşmenin aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacağını ve sözleşmede yazılı kendilerine ait bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SAĞLAYICI (Fonlabeni): Fonlabeni Adresi:  C. Paşa Mh. Fuzuli Cd. Derya Apt. No: 77/B Seyhan / Adana Email: proje@fonlabeni.com

ALICI (Destekleyici): Müşteri

2 – Sözleşme Konusu
Fonlabeni parlak fikri olan ve gerekli koşulları sağlayan gerçek kişilerin projelerine internet üzerinden ekonomik destek sağlamak amacı ile kurulmuş bir ticari mecradır. Site, Proje Yaratıcıları ile Destekleyicilerinin oluşturduğu ekonomik hareketlilikten pay almak sureti ile ticari faaliyette bulunur.

İşbu sözleşmenin konusu, Destekleyici’nin Fonlabeni`ye ait “www.fonlabeni.com” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, sitede belirtilmiş ve destekleyicinin seçmiş olduğu projelere ilişkin fon aracılığı hizmeti ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Destekleyici, hizmete konu projelerin temel nitelikleri, destek miktarı, ödeme şekli vs. gibi hizmete konu proje ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında projeye destek verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  Destek gerçekleştiği anda Destekleyici bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3 – Genel Hükümler
Fonlabeni, “www.fonlabeni.com” sitesinde yer alan içeriğe uygun olarak işbu Sözleşmede yer alan şartlar dahilinde, Hizmet’in Destekleyicilere sunulmasının sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Destekleyici, belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, proje destek miktarı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri, Destekleyici ve Fonlabeni tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Destekleyici tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Bir projeye destek olmak için, Destekleyici’nin proje sayfasında yer alan “FonlaBeni” kutucuğuna tıklaması yeterlidir. Destekleyici projeye ilişkin destek miktarını belirler ve karşılığında almak istediği ödüle kendisi karar verir. Bu adımdan sonra Destekleyici, ödeme sayfasına yönlendirilir ve destek olunan miktar proje hem kredi kartına hem de proje sayfasına yansır. Projenin başarısızlıkla sonuçlanması ve fon hedefine ulaşamaması durumunda, online ödeme sisteminin aldığı kesinti sonrasında kalan ücret Destekleyici’nin kredi kartına geri aktarılır.

Tüm gerekli bilgiler girildikten sonra, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince aracılık hizmeti ile ilgili işbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Destekleyiciye sunulur. Bu belgenin okunup kabul edildiği Destekleyici tarafından ilgili bölüm kutucuğu işaretlenerek teyit edilir.

4 – Ücretler ve Ödeme
Proje destek miktarının, tahsile yetkili aracı olması nedeniyle Fonlabeni’nin sitede belirtmiş olduğu hesabına transfer edilmesi gerekmektedir. Ödemeler kredi kartı yolu ile yapılmaktadır. İstenilen destek miktarı girildikten ve para transferi gerçekleştirildikten sonra, transfer site yöneticisi tarafından kontrol edilerek onaylanır ve işlem tamamlanarak proje sahibinin miktarına eklenir. Miktar onaylandıktan ve projeye destek olarak eklendikten sonra Destekleyici e-posta ile bilgilendirilir.


Destekleyicilere ilişkin transferlerin sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Destekleyici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini; yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Destekleyici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Online ödeme sistemleri kullanımında bu sistemlerin aldıkları komisyon tutarından Fonlabeni sorumlu değildir.

5- Cayma Hakkı ve İade
Bir projeye verilen desteğin iptal edilebilmesi için, Destekleyici’nin FonlaBeni ile mail yolu ile iletişime geçmesi, proje@fonlabeni.com adresine, desteğini iptal etmek istediğini bildiren bir mail göndermesi yeterlidir. Destek site yöneticileri tarafından iptal edilir ve Destekleyici tarafından gönderilen miktar, proje son tarihine kadar olan süre içerisinde Destekleyicinin para gönderdiği kredi kartına geri aktarılır. Desteğin iptali işleminin gerçekleştirilmesi durumunda Fonlabeni, destekleyici açısından herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Projenin başarısız olması durumunda, proje için gönderilmiş olan destekler, online ödeme sistemlerinin aldıkları komisyonlar sonrası kalan miktarda hiçbir komisyon ve/veya masraf alınmaksızın proje son tarihinden sonraki 1 ay içerisinde proje Destekleyicisine iade edilir.

İade ve iptal edilen tutarlarla ilgili Proje Yaratıcısının herhangi bir hak alacağı olamayacağı gibi, Fonlabeni’ninde herhangi bir sorumluluğu ve yükümlüğü olmayacaktır.

6 - Sorumluluk
Projelerde talep edilen fonlar, Proje Yaratıcıları tarafından talep edilmekte olup, Destekleyiciler, desteklerini tamamen kendi özgür iradeleriyle yapmış olduklarını kabul ederler. Projeler ve içeriklerine ilişkin beyan ve taahhütlerin yerine getirilmesi proje yaratıcılarının sorumluluğundadır. Fonlabeni, projelerin “Olmazsa Olmazlar” ile uyumluluğunu inceler; ancak projenin tamamlanabilmesi için yaratıcısının yeterliliği konusunda bir değerlendirmede bulunmaz.

Projelerde ve içeriklerine ilişkin beyan ve taahhütlerin yerine getirilmemesinden ve doğan zarar ve ziyanlar ile bilumum haklar konusunda oluşacak ihtilafların tarafları; Proje Yaratıcısı ve Proje Destekleyicisinden ibarettir. Fonlabeni, projelerde ve içeriklerine ilişkin beyan ve taahhütlerin yerine getirilmesinde herhangi bir yükümlülük almamakta ve garanti vermemektedir.

7- Vergi ve Diğer Yükümlükler
Proje yaratıcıları tarafından sağlan fonlarla ilgili vergi ve yasal yükümlülükler ile ilgili sorumluklarının tamamı Proje Yaratıcısı tarafından yerine getirilecektir. Bundan dolayı Fonlabeni sorumlu tutulamayacağı gibi, herhangi bir nedenle Fonlabeni kurumsal yapısı ve yasal yetkililerinin uğrayacağı zarar ve ziyanların tazimi noktasında Fonlabeni’nin yasal hakları saklıdır.

8 - Bildirimler
Fonlabeni’nin yapacağı tüm bildirimler, elektronik ortamda yapılacaktır. Fonlabeni,  duyuruları ve uyarıları bizzat ilgili kişinin e-posta hesabına gönderebileceği gibi, sitenin duyurular kısmında da ilan edebilir. Destekleyici,  işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmekle(imzalamakla); bildirimleri de elektronik ortamda kabul etmiş sayılır.


Fonlabeni,  Destekleyici’ye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle kullanıcının kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk Destekleyici’ye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik olması ve/veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle Fonlabeni hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Fonlabeni'nin veya Destekleyici'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

10 - Yürürlük
Site üzerinden verilen desteğe ilişkin para transferinin gerçekleşmesiyle birlikte Destekleyici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Fonlabeni,  işbu sözleşmenin, Destekleyici tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın işlem yapılmamasını sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.